همه چیز درباره ی جغرافیا

1-هواوآب وهوا را تعریف کنید؟

اصطلاح هوا به حالت آنی و زودگذر جو گفته می شود مثلا دمای شهر یاسوج در 26بهمن سال

1394 ساعت8صبح 13 درجه سانتی گراد است.درهواشناسی سعی می شود عناصروعوامل

بوجودآورنده هوا مانند بارش و دما و ... شناسایی شود تا در نتیجه شناخت بتوان وضع هوارادر

کوتاه مدت پیش بینی کرد.آب و هوا به مجموعه عناصر جوی غالب در یک منطقه در درازمدت گفته

می شود مثلا آب و هوای استان خراسان جنوبی گرم و خشک است.

4-چگونه کارشناسان هواشناسی هوارا برای روزهای آینده پیش بینی می کنند؟

سازمان هواشناسی کشور با استفاده از اطلاعات روزانه مانند فشار ورطوبت و دماونقشه های

هواشناسی تهیه می کند و با کمک تصاویر پی در پی ماهواره ای عبورتوده های هواراپس از شکل

گیری مراکز کم فشاروپرفشار طی چندروز پیگیری میکند. باتوجه به نوع توده هوا سرعت و جهت

آنها کارشناسان هواشناسی می توانند وضعیت هواوتغییرات آن رابرای روزهای آینده پیش بینی کنند.

3-منظور از مراکز کم فشار و پرفشار چیست وبا چه علامتی نشان داده می شود؟

مراکز کم فشار-پرفشار توده های بزرگی از هوا هستند که پس از تشکیل در مسیرهای خاصی شروع

به حرکت می کنند. این توده های هوا ممکن است دارای رطوبت و یا هوای خنک باشندو مناطق

تحت نفوذ را موقتا تحت تاثیر قرار دهند.

عبور مراکز کم فشار معمولا هوای ابری را به همراه می آورد و مراکز پرفشار هوای آرام و پایدار

را بوجود می آورند.درنقشه های هواشناسی مراکزپرفشار با(H)ومراکزکم فشار با(L) نمایش داده میشود.

4-چرا امروزه دستیابی به اطلاعات هواشناسی به آسانی صورت میگیرد؟    

امروزه با پیشرفت ارتباطات و فناوری میتوانیم از طریق درگاه سازمان هواشناسی و نرم افزارهای

مختلف که امکان نصب روی رایانه و رایانه همراه را دارند به اطلاعاتی درمورد پیش بینی وضع

هوای شهرها و روستاها و دیگر مناطق مختلف جهان دست یابیم.

5-دمای هوارابین شهراردبیل و سواحل جنوب ایران مقایسه کنید.

درحالی که زندگی مردم اردبیل بابرف و سرما آمیخته شده ساحل نشینان خلیج فارس و دریای عمان

 ممکن است سال ها بارش برف را در محل زندگی خود نبینند.

6-میزان بارش میان بندرانزلی و شهرمیرجاوه را مقایسه کنید.

درزمانی که مردم بندرانزلی بیش از 1800میلی متربارش را دریک سال دارند مردم شهرمیرجاوه

 در استان سیستان و بلوچستان بارشی کمتر از50 میلی متر دارند.

7-تاثیرعوامل آب و هوادرایران برچشم اندازها را بنویسید.

این گوناونی آب و هوایی سبب تنوع در چشم اندازهای طبیعی وفرهنگی ایران شده است که درکمتر

کشوری از جهان دیده میشود به گونه ای که ایران ما به کشور چهارفصل معروف است.

8-علل تنوع آب و هوای ایران را بنویسید.

الف-موقعیت جغرافیایی

ب-ورود توده های هوا به کشور

ج-میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها

9-عوامل موثر ناشی از موقعیت جغرافیایی ایران در آب و هوارا بنویسید.

عرض جغرافیایی پرفشارجنب حاره ای و دوری و نزدیکی به دریاها مهم ترین عوامل ناشی از

موقعیت جغرافیایی است که بر آب و هوای کشور اثردارد.

10-تفاوت زاویه خورشید بین استان هرمزگان و آذربایجان غربی را مقایسه کنید.

درمناطق جنوبی کشور که در عرض های پایین جغرافیایی قراردارند(به خط استوا نزدیک ترند)

زاویه تابش خورشید هنگام ظهر نزدیک به عمود است و به همین دلیل در این نواحی مقدار تابش

خورشیدبیشتروهواگرم تراست مانند استان های هرمزگان وجنوب سیستان و بلوچستان ولی درمناطق

شمالی کشورکه در عرض بالای جغرافیایی قراردارند و زاویه تابش خورشید مایل تر است مقدار

تابش کمتر و هوا سردتر است مانند استان های آذربایجان غربی و شرقی.درکشورما به طور میانگین

میزان دما ازشمال به جنوب بیشتر می شود.

11-تاثیرعرض جغرافیایی بر آب و هوای ایران بنویسید.

درمناطق جنوبی کشور که در عرض های پایین جغرافیایی قراردارند(به خط استوا نزدیک ترند)

زاویه تابش خورشید هنگام ظهر نزدیک به عمود است و به همین دلیل در این نواحی مقدار تابش

خورشیدبیشتروهواگرم تراست مانند استان های هرمزگان وجنوب سیستان و بلوچستان ولی درمناطق

شمالی کشورکه در عرض بالای جغرافیایی قراردارند و زاویه تابش خورشید مایل تر است مقدار

تابش کمتر و هوا سردتر است مانند استان های آذربایجان غربی و شرقی.درکشورما به طور میانگین

میزان دما ازشمال به جنوب بیشتر می شود.

12-میانگین دما درایران درچه جهتی کاهش می یابد؟

دراطراف خط استوا به دلیل گرم بودن و صعودهوا کمربند کم فشار حاره ای تشکیل می شود و

دارای آب و هوای گرم و مرطوب است.

13-تاثیرکمربندپرفشار قاره ای را بر آب و هوای ایران بنویسید.

دراطراف مدار راس السرطان و راس الجدی به دلیل سنگینی و فرونشینی هوا کمربندپرفشارجنب

حاره ای تشکیل میشود و دارای آب و هوای گرم وخشک است که مانع از صعود و تشکیل

ابروبارندگی میشود.

14-چگونگی پیدایش کمربند پرفشار جنب قاره ای را بنویسید.    

دراطراف مدار راس السرطان و راس الجدی به دلیل سنگینی و فرونشینی هوا کمربندپرفشارجنب

حاره ای تشکیل میشود و دارای آب و هوای گرم وخشک است که مانع از صعود و تشکیل

ابروبارندگی میشود.

15-مهم ترین کمربندهای خشک و بیابانی کره زمین درکجا قراردارد؟

مهم ترین کمربندهای خشک و بیابانی کره زمین دراثرعامل پرفشارجنب حاره ای بوجود آمده است

که کشورماهم در داخل این کمربند خشک قرار  دارد.

16-تاثیردریارا درسواحل شمالی و داخلی و جنوبی بنویسید.

نزدیکی به دریاها و دوری از آن در آب و هوای کشور دواثر متفاوت دارد. درسواحل شمالی کشور

 دریای خزر در افزایش بارش نقش مهمی دارد ولی خلیج فارس و دریای عمان به دلیل عدم

صعودهوای مرطوب دربارش سواحل جنوبی کشور نقش چندانی ندارند و موجب شرجی شدن هوا

میشوند. درنواحی داخلی کشوربه دلیل دوربودن از دریاها و کمبودرطوبت و اختلاف دما زیاد است

ولی درنواحی ساحلی شمال و جنوب کشور اختلاف دما کمتراست.

17-تفاوت اختلاف دما درسواحل شمالی وداخلی و جنوبی چگونه است؟

نزدیکی به دریاها و دوری از آن در آب و هوای کشور دواثر متفاوت دارد. درسواحل شمالی کشور

 دریای خزر در افزایش بارش نقش مهمی دارد ولی خلیج فارس و دریای عمان به دلیل عدم

صعودهوای مرطوب دربارش سواحل جنوبی کشور نقش چندانی ندارند و موجب شرجی شدن هوا

میشوند. درنواحی داخلی کشوربه دلیل دوربودن از دریاها و کمبودرطوبت و اختلاف دما زیاد است

ولی درنواحی ساحلی شمال و جنوب کشور اختلاف دما کمتراست.

18-تاثیرمیزان ارتفاع رادرآب وهوابنویسید.

باافزایش هر1000مترارتفاع درلایه تروپوسفرجوزمین دمای هوا به طورمیانگین حدود6درجه سانتی

گراد کاهش می باید.                      

19-تاثیرجهت کوهستان هارادر آب و هوا بنویسید.

درنواحی کوهستانی کشور آب و هوا سردترو در دشت های داخلی کشور ارتفاع کمتری دارندآب و

هوا گرم تراست.                                                                          

20- چرا دامنه های شرقی و غربی زاگرس ازنظرمیزان بارش تفاوت دارند؟توضیح دهید.

جهت رشته کوه های بلند مانند البرزوزاگرس نیز درپراکندگی جغرافیایی بارش کشوراثردارد. این

عامل موجب بارش های بیشتردردامنه های شمالی البرز و دامنه های غربی زاگرس شده است.

21-توده هوا یعنی چه؟

توده هوا حجم بزرگی ازهوااست که ویژگی فیزیکی آن به خصوص ازنظردما و رطوبت درسطح

افقی درصدها کیلومتر تقریبا همسان باشد.

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: هوای ,کشور ,توده ,بنویسید ,میشود ,بارش ,توده هوای ,سوانح جاده ,مقایسه کنید ,هوای ایران ,جنوبی کشور ,درنواحی داخلی کشوربه ,هوای مرطوب موسمی ,میشون
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

سوالات درس 5

1-جغرافیا برای اولین بار توسط چه کسی اراعه شد و شامل چه کلماتی است؟

برای اولین بار توسط  اراتوستن  دانشمند یونانی اراعه شد و شامل کلماتGEO(زمین)وGRAPHY(ترسیم و

توصیف)است او جغرافیا را علم مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان تعریف می کند.

2-تفاوت هواشناسی و آب وهوا شناسی درحوزه جغرافیا را بنویسید.

اینکه با افزایش ارتفاع دما کاهش می یابد یک اصل هواشناسی است ولی بررسی تاثیر این رابطه بر مکان و زندگی

انسان نظیر:نوع مصالح ساختمانی و منابع آب و فعالیت اقتصادی و جاذبه های گردشگری و ... در حوزه آب و

هواشناسی است.

3-تفاوت علم اقتصاد و جغرافیا دربهره برداری از مکان چیست؟

علم اقتصاد تولید.توزیع و مصرف کالاها و خدمات.نظام های اقتصادی و عرضه و تقاضا را مطالعه می کندو

جغرافیای اقتصادی به چگونگی معشیت گروه های  انسانی در مکان های مختلف در رابطه با محیط زندگی شان می

 پردازد فرضا چگونه منابع معدنی یک ناحیه در شکل گیری شهر های صنعتی تاثیر دارد؟

4-رابطه جغرافیا با علوم دیگر چگونه است؟

علم جغرافیا از یافته های علوم دیگر استفاده کرده و با یک دید همه جانبه بررسی ها و مطالعات خودرا در مورد

پراکندگی پدیده ها و روابط بین آنها انجام می دهد. البته این رابطه بین جغرافیا با سایر علوم دوسویه بوده و در یک

جریان دو طرفه از داده ها و یافته های یکدیگر استفاده می نمایند.

5-کاربرد علم رایانه و فناوری اطالاعات در جغرافیا را بنویسید.

جغرافی دان جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز خود از علم آمار و فناوری اطالاعات و ارتباط

 کمک گرفته و با استفاده از سخت افزار و نرم افزار های متعدد در زمان کوتاه و با دقت زیاد به سوالات تحقیق خود

پاسخ دهد.

6-مکان چیست؟ با مثال.

بسیاری از فعالیت های انسان در محل معینی انجام می شود که آن را مکان می نامند به طور مثال خانه و مزرعه

 مدرسه و کارخانه.

7-مکان ها چگونه تغییر میکنند؟

درهرمکان پدیده های مختلفی هستند که بر یکدیگر تاثیر گذاشته و به نوبه خود از هم تاثیر می پذیرند به طور مثال

یک روستا را درنظر بگیرید که خاک آب و سرمایه و نیروی انسانی آن برنوع اشتغال آن اثر می گذارد و بالعکس

این روند تاثیرگذاری و تاثیرپذیری به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می

شود

8-دوعامل مهم جغرافیا چیست؟

انسان و محیط دو عامل مهم در علم جغرافیا است.

9-چگونه محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل میشود؟

دردهه اخیر فناوری به کمک انسان آمده و سبب شده است که انسان درمحیط تاثیر بسیاری بگذارد.فناوری های جدید

انسان را قادر به بهره برداری از اعماق زمین کرده و میزان دسترسی انسان را گسترش داده است.

10-محیط جغرافیایی از چه عاملی بوجود می آید؟

محیط جغرافیایی از تعامل بین محیط طبیعی و محیط انسانی بوجود می آید.

11-عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی به دو گونه است نام ببرید.

1-      درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها

 

2-      نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها

12-چرا گفته می شود جغرافیا علم زندگی بهتر است؟

از آنجا که جغرافیا روابط متقابل انسان را با محیط مطالعه و بررسی می کند بنابراین شناخت توان ها و ظرفیت های

محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست پس جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است.

13-منظور از کل نگری یا دیدترکیبی در جغرافیا چیست؟

دید ترکیبی یعنی مطالعه همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن در یک مکان.

14-چرا جغرافی دانان با دید ترکیبی موضوعات را بررسی میکند؟

چگونگی شکل گیری محیط های جغرافیایی که حاصل روابط متقابل انسان و محیط است سبب می شود جغرافی دان

با دید ترکیبی یا کل نگری موضوعات را مطالعه و بررسی کند زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با

یکدیگر عمل می کند.

15-در بررسی توسعه یک شهرجغرافی دانان چه مساعلی را مطالعه میکنند؟

جغرافی دان با هدف توسعه یک شهربه مطالعه همه جانبه می پردازد و این مساعل را طرح و مطالعه می کند.

16-در بررسی توسعه یک شهراز نقشه خوانی چه استفاده ای میشود؟

با تهیه نقشه شهر امکان گسترش فیزیکی شهر را بررسی می کند.

17-در بررسی توسعه یک شهر از جغرافیای جمعیت چه استفاده ای می شود؟

با مطالعه بافت جمعیت شهر میزان رشد آن و امکان مهاجرپذیری آن را حدس می زند.

18-در بررسی توسعه یک شهر چه استفاده ای از آب ها می شود؟

با مطالعه میزان منابع آب شهر امکان توسعه شهر را پیش بینی میکند.

 

 


همه چیز درباره ی جغرافیا

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: جغرافیا ,محیط ,انسان ,بررسی ,مطالعه ,مکان ,بررسی توسعه ,محیط جغرافیایی ,محیط طبیعی ,روابط متقابل ,متقابل انسان ,روابط متقابل انسان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 

دام و کشت و صنعت: در گذشته دامنه فعالیت هر خانوار کشاورزی در برگیرنده مجموعه و معادل وظایف یک وزارتخانه کشاورزی بود. مطابق شرایط اقلیمی، جغرافیایی و اجتماعی هر منطقه، مقداری از اراضی به تناسب، اختصاص به زراعت، باغ، سبزی و صیفی، تعدادی دام و حیوان مانند گاو، گوسفند، بز، شتر، مرغ، سگ و اسب، زنبور به همراه فعالیت‏های جنبی و مشاغل مختلف از مجموعه امکانات و منابع موجود  داشت و حداکثر استفاده و بهره‏برداری از آنها به عمل می‌آمد.

دام‏ها هم غذای صاحب خود و هم مواد غذایی زمین‏های زیر کشت را تأمین می‏کردند و بالعکس، اراضی نیز علوفه مورد نیاز دام‏ها را مهیا می‏نمودند و چرخه تولید کامل و پایدار بود و محصولات نیز سالم،گوارا، مقوی و سازگار با نیازهای فیزیولوژیکی بدن، اقلیم و فصول بودند.

همه اصطلاحات امروزی و روشنفکرمأبانه، همانند کشاورزی تلفیقی (IFS)، محصول سالم (GAP) مدیریت آفات (IPM) مدیریت محصول (ICM)  و کشاورزی دقیق، حفاظتی و متنوع و متناوب را خود کشاورز آگاهانه و مستمر و با بصیرت و داتش‏های بومی به خوبی و با دقت انجام می‏داد.

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‏کرد 

    آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می‏کرد

کشاورزان مازاد مواد تولیدی خود را نیز با عرضه در بازارهای محلی هر منطقه در اختیار مصرف کنندگان قرار می‏دادند و سایر مایحتاج خویش را نیز از همین اماکن تهیه می‏کردند.

هرچند به دلایل عدیده‏ای که جای بحث و مجال آن در این مقوله نیست و همچنین گذر زمان که سبب شده روش‏ها و سنت‏های قدیمی گسسته و گسیخته شوند و زندگی به اصطلاح شهری و مدرن، امروزی و توأم با تکنولوژی و در مجموع کار و تولید جای خود را با مصرف عوض کرده‏اند، اما می‏توان با استفاده از تجارب تلخ گذشته و فرصت‏های بدست آمده شرایط کنونی و نبود ثروت‏های نفتی و پرهیز از واردات بی رویه و به ویژه در چارچوب اقتصادی و مقاومتی و با تدبیر و درایت، مجدداً از این امکانات بالقوه یعنی بازارهای محلی و بین راهی، حداکثر استفاده مطلوب را در جهت عرضه و معرفی محصولات کشاورزی به عمل آورد.

ایران  با 000/648/1 کیلومتر مربع مساحت، 1330شهر و 32000 روستا دارای 11 اقلیم متفاوت و مشخص کشاورزی می‏باشد. خوشبختانه امروزه تمامی شهرها و روستاها از طریق جاده‏ها به هم متصل بوده و با هم ارتباط دارند. طول جاده‏های برون شهری و فرعی بیش از 200000 (دویست هزار) کیلومتر (000/80 کیلومتر اصلی و  فرعی و 000/120 کیلومتر راه‏های روستایی) است. هزینه‏های بسیار هنگفتی برای احداث و نگهداری آنها شده و می‏شود. علاوه بر این، تعداد وسایط نقلیه شخصی و عمومی در کشور زیاد بوده و روز به روز هم بیشتر می‏شود. همچنین تعداد سفرها در ایام، فصول مناسبت‏های مختلف زیاد و بسیار قابل توجه می‏باشد.


همه چیز درباره ی جغرافیا

مشخصات

موقعیت نسبی استان گلستان را بنویسد؟
استان گلستان با وسعت 20438.3کیلومتر مربع از شمال با کشور ترکمنستان و از جنوب با استان سمنان و از شرق با استان خراسان شمالی ئ از غرب با استان مازتدران و دریای خزر محدود می شود.
موقغیت ریاضی استان را بنویسید؟
بین نصف النهار های 53 درجه و51 دقیثه تا 56 درجه و 21 دقیقه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ و بین
مدار های 36 درجه و 30 دقیقه و 38 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی قرار دارد.
شکل نهایی کوه های استان در کدام دوره تشکیل شده و بعد ان چه عاملی بر آن اثر گذاشته است؟
شکل نهایی کوه های البرز شرقی بر اثر حرکت کوه زایی البی در اواخر دوره ترشیاری به وجود آمده اند و در طول دوره کواترنر اب های روان نقش اصلی را در فرسایش وتغیر شکل کنونی ناهمواری ها داشته است.
روسوبات لسی در کدام قسمت وجود دارد و از چه نظر اهمیت دارد؟
رسوبات لسی تپه های ماهور کم ارتفاعی را به وجود اورده که از نظر کشاورزی و تهیه آجر وسفال اهمیت اقتصادی دارد.
در کدام قسمت از استان گلستان گل فشان وجود دارد ونشان دهنده چیست؟{با مثال}
در شرق دریای خزر مانند نفت لیچه در گمیشان نشان دهنده فعالیت های درونی زمین و وجود نفت و گاز در این مناطق
میباشد .
چهار نمونه از مخاطرات طبیعی و راه های مقابله با آن را بنویسید؟
زلزله سیل لغزش زمین و خشکسالی وآتش سوزی در جنگل ها و مراتع
چرا استان گلستان زلزله خیز است؟
زلزله ناشی از حرکات زمین در دو گسل فعال البرز و خزر است و همچنین به دلیل وجود گسل مراوه تپه درشمال استان گلستان یکی از کانون های زلزله خیز استان قرار دارد.
راه های جلوگیری از شدت خسارت های ناشی از سیل را نام ببرید؟
1 شناسایی مناطق سیل خیز
شاخه های اصلی ئ فرعی رود های استان در جه جهتی جریان دارند ؟
عموما رئد های اصلی از شرق به غرب و شاخه های فرعی از جنوب به شمال جریان دارند.
رود اترک از کجا سر چشمه میگیرد و چه مسیری را طی وبه کجا میریزد؟
از هزارمسجد سر چشمه میگیرد طول آن 545 کیلومتر است که در قسمت شمالی استان با جهت شرقیو غربی جریان دارد ودر خلیج سین قلی در ترکمنستان به دریای خزر میریزد.
چرا رود اترک در فصول گرم کم اب و خشک است؟
به علت بهره ورداری بیش از حد از این برای مصارف کشاورزی وسایر امور آب بسیار کمی به دریا میریزد این رود در فصول گرم کم عمق و خشک است.
رود گرگان از کجا سر چشمه میگیرد چه مسیری را طی و به کجا میریزد؟
این رود از ارتفاعات جنگل گلستان گلی داغ در کلاله . کوه های الا داغ و ارتفاعات غربی خراسان سر چشمه مید
طول ان 350کیلومتر و در قسمت مرکزی استان با جهت شرقی غربی جریان دارد گرگان رود پساز عبور ازشهر های گنبد کاووس و آق قلا در غرب روستای خواجه نفس با تشکیل دلتای بزرکی به دریای خزر میریزد.
چه سد هایی بر روی گرگان رود احداث شده و هدف از احداث آ ن چیست؟
به منظور از بهره ورداری بیشتر از آب برای توسعه کشائرزی سد وشمگیر ئ گلستان و بوستان بر روی رود احداث شده است.
رود قره سو از کجا سر چشمه می گیرد وچه مسیری را ظی میکند و به کجا میریزد؟
این رود از کوه های النگ در رشته کوه هاب البرز شرقی سر چشمه وپس از اتصال به رود های نومل و زیارت وگرماب دشت و ناهار خوران و شصت کلاته و النکدرو وتوشن و ... در کنار روستای قره سو به خلیج گرگان میریزد.
سد کوثر بر روی کدام رود ایجاد شده و هدف از ایجاد آن جیست؟
به منظور تامین آب اشامیدنی شهر گرگان وآبیاری زمینهای کشاورزی سد کوثر احداث شده است.
مهم ترین رود های خلیج گرگان را بنویسید ودر چه مسیری جریان دارند؟
این رود خانه ها به صورت شاخه های مستقل از دامنه های شمالی ارتفاعات جنوب شهرستان بندر گز وکردکوی سر چشمه گرفته و در بخش جنوب غربی استان با جهت جنوبی شمالی جریان مییابد.
بزرگترین دریا چه داخلی استان چه نام دارد اب مورد نیاز خود را از کجا تامین میکند؟
آلاگل با وسعت2500 هکتار منابع عمده تغذیه کننده آب دریاچه ها در واقع جریان اب رود اترک از طریق کانال ها و آب حاصل از ریزشهای جویدر دوره سرد سال است.
از اب دریاچه ئها در استان چه استفاده هایی میشود ؟
کشاورزی آپبیاری مراتع وپرورش ماهی و ایجاد منطقه ای برای گذراندن اوقات قراغت مردم.
ابهای زیر زمینی استان را از نظر کیفیت وسطح ان مقایسه کنید؟
سطح ابهای زیر زمینیدر نواحی کوهستانی وکوهپایه ای و پایین در نواحی جلگه ای بالاست در کرانه های ساحلی و شمالی جلگه ی گرگان بیشتر اب های سسظحی و زیر زمینی به دلیل نزدیکی به دریا و جنس زمین شور هستند در جنوب جلگه ی گرگان نیز اب های سطحی کیفیت مطلوبی دارند.


همه چیز درباره ی جغرافیا

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: استان ,گرگان ,چشمه ,جریان ,گلستان ,وجود ,استان گلستان ,چشمه میگیرد ,غربی جریان ,بهره ورداری ,خلیج گرگان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.2-منظورازاستپ چیست ودرکدام منطقه رویش داردوگونه های گیاهی ان رانام ببرید.   به درختچه هاوبوته های خاردارکه بافاصله ازهم روییده اند استپ میگویند.بیش از35درصدازکل وسعت استان پوشیده شده ازاستپ نیمه بیابانی باخاک های شوروقلیایی میباشد.درختچه گزوگونه های علفی گون. درمنه وخارشترمعروف ترین گیاهان
استپی استان میباشد.

3-چهره جنگل های استان گلستان رابامحدوده مشخص کنید.  -جنگل های مرطوب که ازنوکنده اغازشده وبه دره زیارت درگرگان ختم میشود. –جنگل های نیمه مرطوب شامل جنگل جنگل های شرق دره دره زیارت میباشد.
-جنگل های نیمه خشک که دردامنه های شرقی وجنوبی وروی یال ها گسترش یافته است.

4-اانواع مراتع استان گلستان راازنظرجغرافیایی نام ببرید وبیشترین نوع ان ازکدام نوع است؟ مراتع ییلاقی.قشلاقی.ومیان بندوبیشترین نوع ان قشلاقی است.

5-محدوده مراتع قشلاقی استان رابنویسید وبگوییدمورداستفاده کدام دامداران فرار میگیرد؟ 796هزارهکتار مراتع قشلاقی که عمدتا در مناطق جلگه ای ودرشمال استان تانوار مرزی ایران باترکمنستان ادامه میابدوبرای علوفه دامی مورداستفاده دامداران بومی مناطق داشلی برن.گنبد.مراوه تپه .علی اباد.وعشایرشمال خراسان.

6-مراتع استان راازنظرکیفیت تقسیم بندی وبیشتران ازکدام است؟ مراتع خوب.متوسط.ضعیف وبیشترین نوع ان مراتع ضعیف است.


7-انواع الاینده های استان رانام ببرید وکدام یک دردرجه اول قرار دارد؟ الاینده شامل فاضلاب منابع خانگی .مراکز تجاری .خدماتی ودرمانی ورواناب های سطحی شهرهامیباشد. بهطورکلی درشهرها.
فاضلاب های خانگی وشهری ازنظر حجم تولیدی وبار الی نسبت به سایر منابع الاینده.دردرجه اول اهمیت قراردارد.

8-پسماندهاراکه موجب الودگی زیستی میشودنام ببرید. صنعتی-کشاورزی-بیمارستانی-ویژه وعادی.

9-استان گلستان چندشهرستان واستان دارد؟ 14شهرستان و25شهر

10-چه عواملی موجب زندگی عشایری دراستان گلستان شده است؟  به علت وجود کوه های البرز بادامنه های سرسبز درمجاورت جلگه وسیع گرگان شرایط مناسبی فراهم کرده .

11-ایلات بزرگ ترکمن رانام ببریدومحدوده رامشخص کنید. بزرگ ترین ایل های ترکمن گوکلان هادرشرق گنبد تامرزخراسان شمالی ویموت هدرغرب گنبد تادریای خزرساکن اند.

12-انواع ستگاه های عشایررادرییلاق وقشلاق مشخص کنید.  طوایف کرد درقشلاق چادرودرییلاق

13-عوامل موثردرشکل گیری زندگی روستایی دراستان رانام ببرید .  اشکال ناهمواری ،اب وهوا،پوشش گیاهی ومحیط زیست، نحوه دسترسیبه منابع اب وخاک،توانمندی های روستاهای استان، محدودیت ها ومشکلات روستاهای استان.

14-چرااستان گلستان ازنظر جمعیت تراکم است؟ به دلیل شرایط جغرافیایی واقلیمی ونیزدستیابی به منابع اب ،جزئ استان های متراکم است.

15-شهرستان های که دارای مرز هستندرانام ببرید.گمیشان بندرترکمن.بندرگز

16-کدام شهرستان استان با کشور ترکمنستان مرزمشترک دارد؟ مراوه تپه .گنبد .گمیشان

17-چرادرناحیه کوهپایه ای سطح سفره های اب زیرزمینی بالاست؟ نفوذپذیری زیادرسوبات

18- علل تشکیل جلگه های وسیع وهمواردرشمال استان چه میباشد؟ شرایط اب وهوایی .فرسایش


همه چیز درباره ی جغرافیا

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: استان ,مراتع ,ببرید ,جنگل ,گلستان ,قشلاقی ,رانام ببرید ,استان گلستان ,مراتع قشلاقی ,است؟ مراتع ,مشخص کنید
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

جغرافیای طبیعی ایران :

جغرافیای طبیعی عبارت است از مطالعهٔ جغرافیایی از چهره‌های طبیعی سیارهٔ زمین. این رشته از جغرافیا به تجزیه و تحلیل و سنجش پراکندگی اشکال زمین، آب و هوا، خاک‌ها، گیاهان، حیوانات و سایر پدیده‌های طبیعی می‌پردازد. کشور ایران هم از جغرافیای طبیعی سرشاری برخوردار است.
همه چیز درباره ی جغرافیا

مشخصات

 

تاثیر تغییرات آب و هوایی بر منابع آب
بروز خشکسالی‌های شدید به واسطه تغییرات آب و هوایی نه تنها زندگی انسان، بلکه حیات و محیط زیست یک منطقه را در معرض خطر قرار داده و به طور مشخص سبب کاهش منابع آب شیرین و بی ثباتی در سطح آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها شود.


تاثیر تغییرات آب و هوایی بر کشاورزی و دامداری 
از آنجایی که رشد محصولات کشاورزی با عوامل محیطی در ارتباط است، تغییرات آب و هوایی می تواند بر بازدهی برداشت محصول و یا نابودی کامل آن تاثیرگذار باشد. زمستان‌هایی بسیار سرد و سخت برای محصولات کشاورزی مناسب نبوده و در زمان خشکسالی نیز اگر از سیستم‌های آبیاری کارآمد استفاده نشود، نابودی محصول اجتناب ناپذیر است. این تغییرات بر دامداری نیز اثرات منفی دارد.


تاثیر تغییرات آب و هوایی بر سلامت انسان 
افزایش امواج گرمایی، آلودگی هوا، توفان‌ها و بیماری‌های مرتبط با آنها مانند گرمازدگی و آسم با تغییرات آب و هوایی در ارتباط هستند. به عنوان مثال، افزایش ابتلا به مالاریا در مناطق ساحلی و مرطوب را می توان با تغییرات آب و هوایی در ارتباط دانست.


تاثیر تغییرات آب و هوایی بر منابع انرژی
با افزایش امواج گرما و دمای هوا، دامنه گسترده استفاده از سیستم‌های تهویه مطبوع به افزایش مصرف برق منجر می شود. در نیروگاه‌های برق‌آبی تغییرات سطح آب پشت سدها به واسطه تغییرات آب و هوایی بر میزان برق تولیدی تاثیرگذار خواهد بود و در نیروگاه‌هایی که با سوخت‌های فسیلی کار می کنند افزایش مصرف برق به افزایش مصرف این منابع انرژی آلاینده منجر شده و ضمن اینکه انسان ها را گرفتار هوای آلوده می کند، تسریع روند تغییرات آب و هوایی را در پی دارد.


تاثیر تغییرات آب و هوایی بر افزایش قحطی و رشد قیمت مواد غذایی
همانگونه که اشاره شد تغییرات آب و هوایی در افزایش خشکسالی‌ها، سیل‌ها و رویدادهای طبیعی دیگر موثر بوده که این موارد به قحطی و افزایش قیمت مواد غذایی منجر می شوند.


تاثیر تغییرات آب و هوایی بر افزایش بروز سیل‌ها و توفان‌ها
افزایش بروز سیل در مناطق ساحلی و مواجهه با توفان‌های سهمگین می توانند جان و مال مردم را در معرض خطر قرار دهد. مطالعات مختلف نشان می دهندکه تغییرات آب و هوایی در افزایش این بلایای طبیعی موثر است.


تاثیر تغییرات آب و هوایی بر بروز آتش سوزی‌های وحشی
خشکسالی و وزش بادهای گرم و سوزان می تواند جرقه آتش سوزی‌های وحشی و گسترده را روشن کند. این آتش سوزی‌ها نابودی درختان یک جنگل و یا از میان رفتن دارایی‌های مردم ساکن آن مناطق را سبب می شوند.


تاثیر تغییرات آب و هوایی بر بی ثباتی زیست‌بوم‌ها
بی ثباتی زیست‌بوم‌ها، افزایش یا کاهش دما و میزان آب شیرین موجود از مهم ترین عواملی هستند که مرگ یا تداوم حیات گیاهان و جانوران و یا مهاجرت آنها برای یافتن مناطقی با شرایط مطلوب‌تر را رقم می زنند. حتی پرندگان و صخره‌های مرجانی نیز تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار داشته و به عنوان مثال، افزایش اسیدیته آب اقیانوس‌ها حیات مرجان‌ها را در معرض خطر قرار داده است.


تاثیر تغییرات آب و هوایی بر انقراض گیاهان و جانوران
از سرنوشت دایناسورها آگاه هستید. از این رو، چرایی تلاش دانشمندان و دولت‌ها برای طبقه بندی گونه‌های مشخصی از گیاهان و جانوران و بیان عنوان‌هایی مانند "در معرض خطر" جای شگفتی ندارد. افزون بر فعالیت‌های انسانی مانند شکار بی رویه، تغییرات آب و هوایی نقش مهمی در انقراض گونه‌های مختلف به واسطه نابودی زیستگاه‌ها و موارد دیگر ایفا می کند.

تاثیر تغییرات آب و هوایی بر گردشگری
زمستان‌های بسیار سرد، امواج گرما، توفان‌ها، سیل‌ها و ... می توانند صنعت گردشگری و فعالیت‌های مرتبط با آن در نقاط مختلف جهان را به شدت تحت تاثیر قرار دهند.

          هواشناسی زیستی‌

با توجه به آنچه پیش از این گفته شد، می‌توان به این نتیجه رسید که تغییرات آب و هوایی می‌تواند بر تصمیم‌گیری افراد نیز تاثیرگذار باشد. همچنین بررسی تاریخ زندگی انسان‌ها در این کره خاکی نشان می‌دهد از گذشته‌های دور بین وضعیت آب و هوایی و شیوع برخی بیماری‌های خاص در سطح جامعه ارتباط مستقیمی وجود داشته است.
یکی از نشانه‌ها و علائمی که می‌تواند وجود چنین ارتباطی را به اثبات برساند، افزایش شمار مبتلایان به سرطان پوست در دوره‌هایی است که دمای هوا به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد، علاوه بر این احتمال مرگ و میر سالمندان در سرمای ناگهانی و زودگذر نیز می‌تواند نشان‌دهنده تاثیر شرایط جوی بر سلامت جسمانی افراد باشد.
این در حالی است که تا به امروز تاثیر تغییرات جوی بر خلق و خو، رفتار و آسایش و رفاه عمومی افراد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع مبحث علمی جدیدی به نام هواشناسی زیستی پایه‌گذاری شده است. این رشته علمی مجموعه‌ای است از قوانین و اصول پذیرفته شده در رشته‌های علمی مختلف بویژه هواشناسی، پزشکی و زیست‌شناسی.
  کناره‌گیری تدریجی انسان‌ها از طبیعت و شیوه‌‌های جدید زندگی و استفاده از امکانات مختلف مانند سیستم‌های تهویه هوا، دستگاه‌های تامین‌کننده رطوبت در محیط کار و محل زندگی و همچنین سیستم‌های گرمایشی، سبب افزایش تحریک‌پذیری انسان‌ها نسبت به محیط اطراف شده است بویژه اگر بدن به علت ابتلا به بیماری توانایی خود را از دست داده یا به علت افزایش سن با ضعف و ناتوانی مواجه شده باشد، آثار و پیامدهای نامطلوب ناشی از این تغییرات محسوس‌تر خواهد بود.

در هوای سرد رگ‌های خونی پوست بدن منقبض می‌شوند و در نتیجه قلب برای عبور خون از میان این رگ‌های باریک به نیروی بیشتری نیاز خواهد داشت. به عبارت دیگر در چنین شرایطی فشار وارد بر قلب افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر کاهش ناگهانی فشار هوا سبب انبساط هوا در حفره‌ها و فضاهای خالی بدن و همچنین سیالات غشایی می‌شود که سبب افزایش فشار بر بافت‌های ملتهب و آسیب‌دیده بدن در مفاصل و ماهیچه‌ها خواهد شد و به همین علت در چنین شرایطی اغلب احساس درد در عضو آسیب‌دیده افزایش می‌یابد. چنین پدیده‌ای را در طول پرواز هواپیما نیز تجربه می‌کنید. افرادی که نسبت به چنین تغییراتی حساسیت بیشتری داشته باشند، احساس دردی را تجربه می‌کنند که ناشی از تحریک‌ پایانه‌های عصبی است. از آنجا که جرم حجمی بافت‌های استخوانی و ماهیچه‌ای در مقایسه با هم متفاوت است، بنابراین میزان انبساط و انقباض ایجاد شده در این بافت‌ها در اثر تغییرات دما و رطوبت هوا نیز یکسان نخواهد بود. چنین عاملی سبب افزایش درد در مفاصل و عضلات ملتهب و آسیب دیده خواهد شد. اگرچه میزان مرگ و میر افراد در روزهای گرم نسبت به روزهای بسیار سرد بیشتر است، اما رطوبت در مقایسه با دیگر معیارهای سنجش وضعیت آب و هوا بیشترین تاثیر را بر مرگ و میر افراد دارد. با افزایش رطوبت هوا، توانایی بدن برای کاهش دما با استفاده از تعریق کم می‌شود و درجه حرارت بدن افزایش می‌یابد.

تاثیر آب و هوا بر فیزیولوژی بدن

حتما شما هم متوجه این موضوع شده‌اید که در فصل‌های بهار و تابستان در مقایسه با دیگر فصول سال احساس شادابی بیشتری می‌کنید. برخی از محققان بر این باورند که قرار گرفتن در معرض تابش نور آفتاب نقش بسیار مهمی در ایجاد چنین احساسی دارد. نور آفتاب سبب افزایش ترشح سروتونین در بدن می‌شود. سروتونین ماده شیمیایی است که در ایجاد احساس خشنودی و آرامش در افراد نقش بسیار مهمی دارد. به همین سبب تعداد افراد مبتلا به افسردگی در کشورهایی مانند نروژ که در فصل زمستان روزهای بسیار کوتاه و شب‌های بسیار طولانی دارد به مراتب بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی است. روزهای تابستان از هر نظر برای انجام فعالیت‌های ورزشی یا تفریحی مناسب هستند. این در حالی است که اختصاص زمانی از شبانه‌روز به انجام چنین فعالیت‌هایی اغلب سبب احساس رضایت‌مندی افراد از زندگی خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت علاوه بر این که تابش نور آفتاب و افزایش طول روز از نظر فیزیولوژیکی شرایط مناسبی را از نظر سلامت جسمانی و روانی برای بدن به وجود می‌آورند، با توجه به این که این شرایط آب و هوایی صرف‌نظر از افزایش دمای هوا هیچ‌گونه محدودیت و موانعی را برای انجام فعالیت‌های مورد علاقه انسان‌ها مانند ورزش، تفریح و سفر به وجود نمی‌آورد، می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت روانی افراد داشته باشد. بارندگی، وزش باد و همچنین کاهش طول روز در فصول سرد سال اغلب مانع از انجام فعالیت‌های عادی و روزمره انسان‌ها خواهد شد که می‌تواند در ایجاد افسردگی تاثیرگذار باشد.
جالب است بدانید تغییرات آب و هوا می‌تواند رژیم غذایی افراد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. وقتی هوا سرد و بارانی است، اغلب افراد ترجیح می‌دهند غذاهای گرم حاوی کربوهیدرات که سرشار از انرژی است را در برنامه غذایی روزانه خود قرار دهند.


همه چیز درباره ی جغرافیا

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تغییرات ,افزایش ,هوایی ,تاثیر ,افراد ,چنین ,تاثیر تغییرات ,افزایش مصرف ,انجام فعالیت‌های ,تاثیرگذار باشد ,تاثیر قرار ,برای انجام فعالیت‌های ,ش
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

سایت کامی لرن تک چت | چت تک 5 موزیک جنگ در شهر پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان گیوه کلاش mod new آموزشی گیم وآی تی فایلک